ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Юристите от Кантората извършват правно консултиране и подготовка на тръжни процедури и документация по програми за трансгранично сътрудничество, финансирани от Европейския съюз. Специалистите от Кантората съобразяват съответния вид процедура за възлагане на поръчки според нуждите за изпълнение на програмата.
Всички тръжни процедури, подготвяни от юристите на Кантората по програми за трансгранично сътрудничество, финансирани от Европейския съюз, са съобразени с действащото Практическо ръководство за процедури по договори за външни действия на Европейския съюз (PRAG).