ПУБЛИКАЦИИ

1. Сборник с казуси по трудово и осигурително право,Радостина Иванова в съавторство с проф. д-р А. Василев, БСУ, Б., 1994;

 

2.ас. Радостина Иванова, Криза в правораздаването в България, Годишник на Института за източноевропейско право, Мюнхен, Германия, 2002 год. 
 

3.Ст.ас. Радостина Иванова, Незаконност на уволнението по чл.328, т.8 от Кодекса на труда на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност., Годишник, том XV, Бургаски свободен университет, 2006; 

 
4. Възстановяване  на трудовото правоотношение след признаване на уволнението на работник или служител за незаконно и отмяната му,  Юридически сборник, Бургаски свободен университет, 2008; 

 
5. Ст.ас. Радостина Иванова Необходимост от колективното трудово преговаряне, придобиване на благоприятни трудови условия от работниците и служителите, страна по колективен трудов договор. Годишник том XIX, Бургаски свободен университет, 2008;


5. Ст. ас. Радостина Иванова, Отговорност на работодателя за отказ да встъпи в преговори за сключване на колективен трудов договор по реда на чл. 52 от КТ. Преддоговорна отговорност, сп. Бизнес посоки, 2006;   

 

6. гл.ас. Радостина Иванова Управление на конфликти посредством преговори, медиация, арбитраж. сп. Бизнеспосоки, БСУ, 2011;

7. гл.ас. Радостина Иванова Страни в преговорите за сключване на колективен трудов договор. Правни проблеми, ЮЗУ "Н.Рилски", доклад и статия в правна конференция на Правно-историческия факултет, 2012;

9. гл. ас. Радостина Иванова Недопускане на дискриминация при колективното преговаряне,  сп. Бизнесюг, БсТПП, 2013;

10. гл. ас. Радостина Иванова Управление на конфликти чрез преговори, посредничество, арбитраж, сп. Бизнесюг, БсТПП, 2013;

11. гл.ас. д-р Радостина Иванова Колективен трудов договор, понятие, същност, сключване.

12. гл.ас д-р Радостина Иванова Проблеми на сключването на колективния трудов договор, сп. Теза, асациация на прокурорите в България, 2015 г.

12. гл.ас. д-р Радостина Иванова Функции на колективния трудов договор, Годишник на БСУ, 2015 г.

13. L.L.M.Radostina Ivanova, Burgas Arbeitsrecht in Bulgarien, Institut fuer Ostrecht, Muenchen, 2016 г