БЕЗ ОСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ
30 Jun 2015
Териториалните поделения на Националния осигурителен институт спират издаването на осигурителни книжки По силата на Постановление № 45 ОТ 5 МАРТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи- те се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановеление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. считано от 1 юли 2015 г . се отменя чл. 7 от Наредбата. Съгласно отменената правна норма Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издаваха осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на: 1. лицата, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители; 2. работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. Осигурителните книжки се издаваха по искане на лицето, подлежащо на осигуряване, а за работниците или служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица-по искане на осигурителя. Осигурителите вписваха в осигурителните книжки периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване. Осигурителните книжки се заверяваха от длъжностно лице на териториалното поделение на Националния осигурителен институт при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се заверяваха, при условие че са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване. За лицата, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и за работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, може да се поиска издаване и заверка на осигурителни книжки за периоди на осигуряване преди 1 юли 2015 г. по досегашния ред. Осигурителни книжки, издадени преди 1 юли 2015 г., се заверяват за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г. по досегашния ред.