ВЪПРОСИ НА КЛИЕНТИ: Трудов договор със срок за изпитване
13 Jul 2014Клиент на Кантората поставя следния въпрос:

Работих 5 години на длъжност химик с трудов договор със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя. През месец 06.2011 г. работодателят ми предложи допълнително споразумение, с което се променяше единствено звеното, в което работя в същото предприятие и се увеличаваше размерът на трудовото ми възнаграждение. Не беше променена длъжността ми, тя се запази същата. В допълнителното споразумение към трудовия ми договор беше уговорен нов срок за изпитване в полза на работодателя от 6 месеца. През месец август 2011 г. трудовият ми договор беше прекратен без мотиви, без предизвестие, в срока за изпитване, на основание чл. 71, ал.1 КТ.

Предявих искове за признаване на уволнението ми за незаконно, за отмяната му, за възстановяване на предишната ми работа и за обезщетение за времето, през което съм останал без работа поради уволнението пред Районен съд София. Основателни ли са исковете ми?

 

Кантората представя следното правно становище:

При сключване на трудов договор или допълнително споразумение за промяна на длъжността на работник съгласно чл. 66, ал.1, т. 2 КТ страните уговарят освен наименованието на длъжността, но и характера на работата. Необходимо е да бъдат посочени трудовите задължения, които работникът ще изпълнява. В случай, че в допълнително споразумение към трудовия договор не е променен характерът на работа на работника, е незаконно уговарянето повторно на срок за изпитване в полза на работодателя. Това е така заради действието на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 КТ, съгласно която: За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. 

Затова уговарянето на срок за изпитване в полза на работодателя в случая е недействителна клауза и прекратяването на трудовия договор на основание чл.71, ал.1 КТ е незаконосъобразно. В този смисъл са постановени множество решения на Върховния касационен съд.