ВЪПРОС НА КЛИЕНТ НА КАНТОРАТА ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
4 Feb 2015
Поставен е въпрос от клиент на Кантората: Законно ли е прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда, когато дружеството-работодател променя седалището си? Предоставено е следното правно становище: В случай, че с промяната на седалище на дружеството-работодател се премества и дейността му, засягаща трудовата функция на работника в друго населено място, различно от мястото, в което той досега е изпълнявал трудовите си задължения, работодателят има задължение да му предложи да работи в новото място на работа. Това предлаожение трябва да бъде писмено. В случай на отказ на работника или служителя да последва предприятието и да изпълнява трудовите си задълже ния в друго населено място, може да бъде предприето пре кратяавне на трудовия договор на основание чл. 328, ал.1, т.7 от Кодекса на труда.