ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕТИЧЕН КОДЕКС ПРИ РАБОТОДАТЕЛИТЕ
9 Jan 2017
В свое решение от м.12.2016 г. Бургаският районен съд признава за законно наложено дисциплинарно наказание " забележка" от работодател, което е било оспорвано от работник.
Съдебното решение впечатлява с направените правни изводи и налага разбирането за необходимостта работодателят да поддържа Етичен кодекс. В него като вътрешно фирмен нормативен акт той би било добре да регламентира дължимото от работниците и служители поведение по повод работата, а именно: да не се допуска от тях неетично поведение към прекия ръководител, други работници и служители и трети лица.
Съдът от представените по делото доказателства прави правилен извод, че неуважителното отношение на работника към неговия пряк началник, незачитането от него на йерархията в длъжностите и дължимото поведение, както и приема за недопустим от етична гледна точка коментар на работника на професионалните качества и познания на по-горестоящия ръководител.