ПРИ УВОЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ПОРАДИ СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НЕ СЕ ПРАВИ ПОДБОР
13 Jun 2016
При уволнение поради съкращаване на длъжността на държавен служител не се прави подбор При промени в структурата в администрацията, административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност, която не подлежи на съдебен контрол. В съдебната практика се приема, че в случаите на съкращение поради намаляване на бройките за съответната длъжност органът по назначението разполага с оперативната самостоятелност да извърши преценка по свой избор чие служебно правоотношение на служител да прекрати и тази преценка не подлежи на съдебен контрол. Не стои така обаче въпросът в случаите, когато органът по назначаване приеме Правила, процедура или методика за съкращаване на персонала на съответната администрация. При наличие на одобрена в рамките на оперативната самостоятелност на компетентния орган процедура тя става част от административното производство по издаване на заповедта по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. Нейното спазване е условие за законосъобразност на уволнението.