СПЕЧЕЛЕНО Е ОТ КАНТОРАТА ДЕЛО, ВОДЕНО ПРОТИВ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ
21 Apr 2015
Кантората е ангажирана със защитата на служителя И.М.Т. за обявяване на наложеното му дисциплинарно уволнение за незаконно, отмяната му и за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението. Постановени са следните съдебни решения по казуса: С Решение № 2387/11.12.2014г. по гр. д.№ 3946/2014г. на Районен съд Бургас е отменено като незаконно уволнението на служителя И.М.Т. и той е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност –„регионален мениджър“ в „М.“ ЕООД. Дружеството-работодател е осъдено да му заплати обезщетение в размер на 5 522, 88 лева. „М.“ ЕООД е осъдено да заплати на И.М.Т. сумата от 2839,45 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода месец март и месец април 2014г. до момента на прекратяване на трудовото му правоотношение, присъдени са му разноски на в размер на 800 лева. Районният съд е счел, че Заповед № 115/14.04.2014г. на управителя на „М.“ ЕООД, с която е наложено наказание „дисциплинарно уволнение“ била издадена след изтичане на преклузивния двумесечен срок по чл.194, ал.1 КТ от откриване на дисциплинарното нарушение на работника. Бургаски окръжен съд счита, че в настоящия случай от съществено значение за незаконността на уволнението е моментът (датата), на която са открити нарушенията, вменени на служителя. Съдът, при безспорно установената по делото фактическа обстановка намира, че това е датата 06.02.2014г. Този извод се налага от събраните по делото писмени доказателства, издадени от работодателя–въззивник и ценени от съда на основание чл. 180 ГПК, а именно: На служителя е била изпратена покана от 06.02.2014г., с която е уведомен, че е констатирана на 06.02.2014г. липса на 9 999 лева в касата на дружеството и е поканен да даде писмени обяснения: „ защо липсва сума в размер на 9 999 лева и защо не са осчетоводени плащанията на клиентите в счетоводството на фирмата“. Изрично работодателят „М.“ ЕООД е отбелязъл, че обясненията се изискват в рамките на започнало дисциплинарно производство. По тази причина категоричният извод на Бургаски окръжен съд е, че нарушенията на Т. са били открити на 06.02.2014г., с оглед на което двумесечния срок за налагане на дисциплинарното наказание, предписан с разпоредбата на чл.194, ал.1 КТ е изтекъл на 06.04.2014г. Оспорваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ е издадена по-късно - едва на 14.04.2014г., поради което и с оглед неспазване на законово предвидения преклузивен двумесечен срок е незаконосъобразна.